سقف با ورق کامپوزیت ، ایده هایی برای سقف با استفاده از ورق کامپوزیت