تکنیک های نماشویی ، بهترین روش در نماشویی ساختمان چیست؟