برج نسوز ، يك برج بايد چه تجهيزاتي از نظر ايمني و حریق داشته باشد؟