اجرای نمای خشک ، مزایای اجرای نمای خشک و انواع روش های آن