اخبار آلومینیوم

حمایت از شرکت های آلومینیوم

دکتر تابش در حمایت از شرکت های آلومینیوم افزود : ما تمام قد در کنار شرکت آلومینیوم ایران هستیم و از آن در امر خطیر تولید، حمایت می‌کنیم