مشخصات فنی ورق کامپوزیت

تست ریزش ماسه ورق کامپوزیت

%
حجم ماسه انباشته شده در الک
mm
میزان ابعاد روزنه الک
<30.65
40±50.40
>940.25

کیفیت ظاهری ورق کامپوزیت

PREMIUM BONDموارد
مشاهده نگردیدتو رفتگی روی سطح
مشاهده نگردیدجای غلتک رنگ
مشاهده نگردیدناهمواری
مشاهده نگردیددو لایه شدن پلی اتیلن ورق
مشاهده نگردیداز بین رفتن روکش رنگ
مشاهده نگردیدموج
مشاهده نگردیدطبله کردن
بیشتر از 3 میلیمتر ، کمتر از 3 نقطه لک در هرلک رنگ
ایجاد نشدایجاد خراش
ایجاد نشدایجاد سایش
E ≤ 2∆تغییر رنگ

مشخصات روکش فیلم ورق کامپوزیت

PREMIUM BONDموارد
≥0.08ضخامت / mmضخامت / mm
0.15استحکام جداسازی لایه ها/N/mm
≥10MPa
استحکام کششی
≥35استحکام پارگی از گوشه راست/N/mm
No abnormalAppearanceمقاومت در برابر فرسوده شدن
≤2E∆
0.15استحکام جداسازی لایه ها / N/mm
عامل غیر عادی مشاهده نگردیدشکل ظاهریمقاومت در برابر حرارت پایین
0.15استحکام جداسازی لایه ها / N/mm
عامل غیر عادی مشاهده نگردیدشکل ظاهریمقاومت در برابر حرارت بالا
0.15استحکام جداسازی لایه ها / N/mm

مشخصات شیمیایی و مکانیکی روکش رنگ ورق کامپوزیت

PREMIUM BONDموارد
Kynar 500 ≥ 70%روکش PVDF
25 umضخامت روکش
240 C*80 Sحرارت داده شده
درخشندگی ≥70 ، تالرانس ≤ 5میزان درخشندگی
≥ HBتست خراش
≤ 2میزان انعطاف پذیری روکش رنگ
5 Bمیزان چسبندگی
ترک مشاهده نگردید 50 kg.cmدوام در برابر ضربه
≥ 5دوام در برابر سایش
بدون تغییردوام در برابر آب جوش
≤ 5 %دوام در برابر آلودگیدوام در برابر

مواد آلاینده

بدون تغییردوام در برابر مواد اسیدی
بدون تغییردوام در برابر مواد قلیایی
بدون تغییردوام در برابر مواد چربی
بدون تغییردوام در برابر حلال
بدون تغییر ، ≥1000 timesدوام در برابر خراش
بالاتر از درجه 2دوام در برابر رطوبت نمک

مشخصات ضخامت روکش رنگ و آلومینیوم

PREMIUM BONDموارد
≥ 0.50میانگینضخامت آلومینیوم / mm
≥ 0.48حداقل
≥ 25میانگینروکش دو لایهضخامت روکش رنگ / µm
≥ 23حداقل
≥ 32میانگینروکش سه لایه
≥ 30متوسط

مشخصات ظاهری روکش رنگ ورق کامپوزیت

PREMIUM BONDموارد
≥HBتست خراش روی روکش رنگ
≤2میزان انعطاف پذیری روکش رنگ
0شبکه بندیمیزان چسبندگی روکش رنگ
1متد مدور ساختن
≥50Kg.cm/
مقاومت در برابر ضربه
≥5مقاومت در برابر سائیدگی /L /µm
بدون تغییرمقامت در برابر مواد اسیدی و هیدرولیکی
بدون تغییرمقاومت در برابر چربی
هیچگونه طبله شدن ، به جا ماندن لک ، پودر شدن دیده نشد انحراف رنگ E</ = 2مقاومت در برابر مواد قلیایی
هیچگونه طبله شدن ، به جا ماندن لک ، پودر شدن دیده نشد انحراف رنگ E</ = 5مقاومت در برابر مواد نیتریکی
هیچگونه اثر از فلز دیده نشدمقاومت در برابر مواد حلال
≤5مقاومت در برابر آلودگی
≤4.0میزان انحراف رنگ ∆Eمقاومت در برابر مواد شیمیایی موجود در هوا
<2کاهش میزان براقیت
0دیگر تغییرات
<1مقاومت در برابر نمک
≥100ماکزیمم استحکام خمشی /MPa
≥2.0×ماژول های ارتجاعی در خمش /MPa
≥7.0میزان نفوذ /kN
≥22.0مقاومت در برابر تغییر شکل برشی /MPa
≥130میانگین/N.mm/mm
ماکزیمم استحکام جداسازی لایه ها
≥120حداقل
≥10میزان کاهش فشار پیلینگ /%
0شبکه بندیمیزان چسبندگی روکش رنگمقاومت در برابر گردش حرارت
1متد مدور ساختن
بدون تغییرظاهر
≤4.00×ضریب انبساط حرارتی
≥95میزان اعوجاج در برابر حرارت
اثر غیر معمولی دیده نشدمقاومت در برابر آب جوشیده

مشخصات فیزیکی ( ضخامت و عرض ) ورق کامپوزیت

PREMIUM BONDموارد
±5عرض
0.000 ͠ + 0.0050.030ضخامت
0.035
0.040
0.045
±0.0050.050
0.060
0.070
0.080

مشخصات فیزیکی و مکانیکی فیلم چسب ورق کامپوزیت

PREMIUM BONDموارد
≥10عمودیMpa

استحکام کششی

افقی
≥250عمودی%

میزان افزایش طول نسبت به طول اولیه

≥300افقی
≥35عمودی/N/mm

مقاومت در برابر پارگی در گوشه راست

افقی
≥130میانگین/N*mm/mm

Rolling

peel

ماکزیمم استحکام جداسازی
≥120حداقل
≥4.0میانگین/N/mm
≥3.0حداقل

مشخصات کلی ورق کامپوزیت

پرمیوم باندمتد تستمواردردیف
4 mmASTM B499ضخامت کل ورق1
5 bASTM D3359میزان چسبندگی رنگ به آلومینیوم2
بدون تغییر – پاس شدASTM D1308مقاومت شیمیایی3
312 UASTM C518رسانای حرارتی ورق معمولی4
6.54 RASTM C518مقاومت حرارتی ورق معمولی5
AL-3003ASTM B 209 / ANSI H35.2 Mآلیاژ آلومینیوم6
0.02ANSI H35.2 Mرواداری ضخامت7
2ANSI H35.2 Mرواداری عرض8
≤5ANSI H35.2 Mرواداری خم جانبی9
≤4ANSI H35.2 Mرواداری تخت بودن10
با درجه حرارت 400 درجه سانتیگراد زمانی ثبت نگردیدASTM D 635-06میزان سرعت اشتعال ورق ضد حریق11
PH : 6/5 -7/2

بدون تغییر

ASTM B117-11تست محلول نمک12
10.55 N/mmASTMD 903-98(2004)استحکام چسبندگی13
100.19 MpaASTM E 855-90استحکام کشش14
131.67 MpaASTM D 790-10استحکام خمشی15
24.7 MpaASTM D 732-02مقاومت سوراخ شدگی16
14.2 %ASTM D 638انعطاف پذیری17
کلاس 10ASTM D 1654-08استقامت در برابر خراش18
هیچگونه تخریبی مشاهده نشدASTM D 2794-93استقامت در برابر ضربه19
هیچگونه تخریبی مشاهده نشدمقاومت در برابر تاول زدن در آب20
هیچگونه تخریبی مشاهده نشدمقاومت در برابر رطوبت 100 %21

مقایسه ورق کامپوزیت پرمیوم باند با آلومینیوم و استیل

نوعاستیلآلومینیومپرمیوم باند
وزن1.5 Mm :
11.47 kg/
3 Mm :

8.0 kg/

4 Mm :

5.48 kg/

میزان هموار بودن سطحناصافناصافخیلی صاف
عایق گرماییضعیفضعیفبهترین
عایق صوتی5
دسیبل
15
دسیبل
25
دسیبل
واکنش در برابر انعکاس صوتبالامتوسطکم
ثبات رنگبی ثباتبی ثباتبهترین
کیفیت رنگناصافناصافیکدست ، صاف و هموار
مقاومت در برابر عوامل جویخوبخوبخوب
طرز ساختخیلی سختسختآسان
تحویلکندکندسریع
قیمت کلگرانمتوسطمقرون به صرف
نگهداری و محافظتآسانآسانآسان
نصبکندکندسریع