طراحی نمای ساختمان پزشکان ، چند نکته مهم در طراحی ساختمان پزشکان