ترکیب در طراحی نما ، اصول و قواعد طراحی و ترکیب بندی نما